مجلس شبهای جمعه

مجلس شب جمعه  7-1-93( لزوم شرکت در مجالس فقری- آقایان  ) MP4

مجلس شب جمعه  29-12-92(دریای رحمت الهی-زدودن کدورت ز دل-انتخاب راه  درست -آقایان  ) MP4  

مجلس شب جمعه 9-8-92(تفکر در خلقت و اوامر الهی-آقایان ) Mp4

مجلس شب جمعه  2-8-92(مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی-آقایان )Mp4  

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه مجلس شب جمعه  10-5-92( تعظیم ایام الله ) Mp4  

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه مجلس شب جمعه 12-5-91(اهمیت برگزاری مجالس فقری در شب جمعه)   DVD 

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه مجلس شب جمعه 21-2-91( فهم حکمت و امر الهی)   DVD 

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه مجلس شب جمعه 6-11-90( شاه نعمت الله ولی و تشیع وی)   DVD 

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه مجلس شب جمعه 24-9-90( اهمیت شرکت در مجالس فقری - آقایان)   DVD   

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه مجلس شب جمعه 12-8-90( شهادت امام محمد باقر (ع) - آقایان )  DVD

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه  مجلس شب جمعه  21-7-90( حال نیازمندی - آقایان)   DVD

  فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه مجلس شب جمعه 7-7-90(باطن احکام شرعی-آقایان)  DVD

 فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 15-6-80  مجلس شب جمعه ( رمضان وعبودیت )

 فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 10-12-85  مجلس شب جمعه ( آداب حضور در مجلس فقها )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 17-12-85  مجلس شب جمعه (شرح خلقت )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 2-1-86 مجلس شب جمعه (سیاست و اجتماع )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 9-1-86 مجلس شب جمعه (مراحل عرفان و مسائل اجتمائی )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 23-1-86 مجلس شب جمعه (شرح علل الشرایع )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 30-1-86 مجلس شب جمعه (شرح تاریخچه مزار سلطانی بیدخت )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 6-2-86 مجلس شب جمعه (شرح شکر از پند صالح )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 13-2-86 مجلس شب جمعه (شرح احسان به والدین از پند سالح )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 20-2-86 مجلس شب جمعه (شرح سب و لعن از پند صالح )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 27-2-86 مجلس شب جمعه (شرح مشورت و استخاره از پند صالح )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 17-3-86 مجلس شب جمعه (شرح ایمان و عمل)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 24-3-86 مجلس شب جمعه (شرح خلقت انسان )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 31-3-86 مجلس شب جمعه (اختلاف امتی رحمه )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 4-4-86 مجلس شب جمعه (شرح آیات 2 الی 7 از سوره بروج )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 21-4-86 مجلس شب جمعه (ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و... )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 28-4-86 مجلس شب جمعه (قصه های قرآن )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 5-5-86 مجلس شب جمعه (طریقت صفت شریعت است )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 11-5-86 مجلس شب جمعه (آداب مجلس فقری و شرح تجرد )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 18-5-86 مجلس شب جمعه (شهادت امام موسی کاظم (ع) )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 8-6-86 مجلس شب جمعه ( اختلاف شیعه و سنی)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 26-7-86 مجلس شب جمعه (تکامل و ظهور منجی عالم بشریت )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 3-8-86 مجلس شب جمعه (در بیان قسم )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 10-8-86 مجلس شب جمعه ( تکامل )

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 6-10-85 مجلس شب جمعه ( 3 داستان اسرار آمیز)

فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 3-12-86 مجلس شب جمعه ( مفهوم درویشی )