فرمايشات حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال ١٣٩٧

 

١- بیانات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در دولتسرا - صبح جمعه  ١-٤-٩٧