فرمايشات حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال ١٣٩٦

٢٨٥-عصر سه شنبه ١٥-١٢-٩٦ ( بیانات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه  عصر سه شنبه در دولتسرا)

٢٨٤-شب دوشنبه ٦-١٢-٩٦ ( بخش هایی از بیانات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه  مجلس شب دوشنبه در دولتسر)

۲٨٣-شب جمعه ٣-۱۲-۹۶(بخش هایی از بیانات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه در محل دولتسرا )

۲۸۲-صبح سه شنبه ۱-۱۲۶( فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه پس از نماز صبح ۰۱-۱۲-۱۳۹۶ در دولتسرا )

٢٨١-صبح یکشنبه ٢۹-۱۱۶( تفاوت قوانین در عوالم مختلف - خانمها )

٢٨٠-صبح شنبه ٢٨-۱۱-۹۶(بکارگیری نیروهای فکری و بدنی در راه خداوند بدون توقع مزد )

٢٧٩-صبح جمعه ٢٧-١١-٩٦ ( اعتدال و شجاعت در رفتار- خانمها)

٢٧٨-صبح جمعه ٢٧-١١-٩٦ ( ترس از خدا و ترس های موهوم - آقایان)

٢٧٧-صبح پنجشنبه  ٢٦-١١-٩٦ ( نگرش حکومت ها به تصوف - آقایان)

٢٧٦-صبح چهارشنبه  ٢٥-١١-٩٦ ( تعلق بشر به طبیعت و آموختن از حیوانات - خانمها)

٢٧٥- صبح دوشنبه ٢٣-۱۱-۹۶(رونمایی از کتاب "یادنامه نور" )

٢٧٤- صبح یکشنبه ٢٢-۱۱-۹۶ (فهمیدن و مراتب آن - خانمها)

۲۷۳-صبح شنبه ٢١-۱۱-۹۶(توقیف فرنگی-خواستگاه تحولات اجتماعی و  سیاسی-آقایان )

۲۷۲ - صبح جمعه ۲۰-۱۱-۹۶راده الهی در مسیر حرکت اجزاء عالم - خانمها )

٢٧١-صبح جمعه ٢٠-١١-٩٦ ( اراده تام الهی و اختیار انسانی - آقایان)

٢٧٠-صبح پنجشنبه ١٩-١١-٩٦ (انس با یکدیگر و خویشاوندان -آقایان)

٣٦٩-صبح چهارشنبه  ١٨-١١-٩٦ ( نظم و ترتیب جامعه و تاثیر درویشی برآن -خانم‌ها)

٢٦٨-صبح یکشنبه ١٥-١١-٩٦ ( اتکال به قوه الهی و حفظ آرامش - خانمها)

٢٦٧-عصر شنبه ١٤-١١٦ ( تفاوت در افراد )

٢٦٦-صبح شنبه ١٤-١١٦ ( تورق کتاب یادنامه نور در شرح حال حضرا نورعلیشاه ثانی -آقایان)

٢٦٦-صبح جمعه ١٣-١١٦ ( هر لحظه به شکلی بت عیار درآمد-خانمها)

٢٦٥-صبح جمعه ١٣-١١٦ ( رحمت و قهر خداوند - آقایان)

٢٦٤-صبح پنجشنبه ١٢١-٩٦ ( خیام در میان شاعران عارف - آقایان)

٢٦٣-صبح چهارشنبه  ١١-١١-٩٦ ( عشق زلیخا - داستانهای قرآن - ایوب و قدرت صبر - خانمها)

۲۶۲-صبح یکشنبه ٨-١١-٩٦ (‍‍ نعمت برف و رحمت الهی - اشتیاق دانستن - تنوع خصوصیات - خانمها )

۲۶۱-صبح شنبه ۷-١١٦ (‍‍ اهمیت حق الناس و رعایت حقوق دیگران - آقایان)

٢٦٠-صبح جمعه ٦-١١٦ (‍‍ پ‍یروی از سنت پیامبر-نکاتی در تربیت کودکان - خانمها )

٢٥٩-صبح جمعه ٦-١١٦ (انواع و مراتب شفاعت - آقایان )

٢٥٨-صبح پنجشنبه ۵١-٩٦ (وجوب عمل به دستورات در درویشی - آقایان )

٢٥٧-صبح چهارشنبه  ٤-١١-٩٦ ( داستانهای قرآن - اصحاب کهف - خانمها )

٢٥٦-عصر یکشنبه  ١-١١-٩٦ (خط خوش و نگارش نامه )

۲۵۵-صبح یکشنبه  ١-١١-٩٦ (عدم تبعیض نژادی - ندای صلح - نعمت های خداوند - خانمها)

۲۵۴-صبح شنبه  ۳۰-١٠-٩٦ (اختیار بشر در انتخاب راه - آقایان)

۲۵۳-صبح جمعه ٢٩-١٠-٩٦ ( روش ‍‍‍‍‍ﭘدر و مادر در تربیت فرزند و رجوع به فطرت - خانمها)

٢٥٢-صبح جمعه ٢٩-١٠-٩٦ ( تدبر در دستورات طریقتی - ﭘرهیز از تفسیر به رای - آقایان)

٢٥١-صبح پنجشنبه ٢٨-١٠-٩٦ ( دیده را فایده آنست که دلبر بیند - آقایان)

٢٥٠-صبح چهارشنبه  ٢٧-١٠-٩٦ ( لباس پوشش و زینت و برتری لباس تقوا - خانمها)

٢٤٩-صبح یکشنبه  ٢٤-١٠-٩٦ (سماع - تفاوت فطرت موجودات - فداکاری و انتخاب - خانمها)

۲۴۸-صبح شنبه  ۲۳-١٠-٩٦ (درس آموزی از زندگی یوسف( ع) - آقایان)

۲۴۷-صبح جمعه  ۲۲-١٠-٩٦ (ارتباط روح و عواطف با جسم و رعایت تعادل - خانمها)

۲۴۶-صبح جمعه  ۲۲-١٠-٩٦ ( حمد ذرات موجودات در توحید - آقایان)

٢٤٥-صبح پنجشنبه ٢١-١٠-٩٦ ( عشق به قهر و لطف حق - آقایان)

٢٤٤-صبح چهارشنبه  ٢٠-١٠-٩٦ ( لطف و قهر خداوند - خانمها)

٢٤٣-صبح یکشنبه ١٧-١٠-٩٦ (حق طلبی - رضایت خدا و رضایت از خدا - خانمها)

٢٤٢-صبح شنبه ١٦-١٠٦ (تاریخچه مسجد بیدخت - حب وطن - آقایان)

٢٤١-صبح جمعه ١٥-١٠-٩٦ ( بشر و خلافت الهی - علم بشر- جشن تولد -خانمها)

٢٤٠-صبح جمعه ١٥-١٠-٩٦ ( مسجد ضرار - آقایان)

٢٣٩-صبح پنجشنبه ١٤-١٠-٩٦ ( تحریک احساسات و غلبه بر آنها - آقایان)

٢٣٨-صبح چهارشنبه  ۱۳-١٠-٩٦ ( یاد رفتگان اخیر - واکنش افعال - قصاص و گذشت هنگام قوت - خانمها)

٢٣٧-صبح یکشنبه ١٠-١٠-٩٦ (دور شدن از اوامر الهی و تعقل و عبرت گرفتن از طوفان وقایع- خانمها)

٢٣٦-عصر شنبه ٩-١٠-٩٦ (ولد و مراقبت کودک - قضاء و  قوانین الهی )

٢٣٥-صبح شنبه ٩-١٠-٩٦ (شناخت دوست از دشمن - مدیریت سیاسی جامعه - آقایان)

٢٣٤-صبح جمعه ٨-١٠-٩٦ ( نکات تربیتی در مورد پسران و دختران - خانمها)

٢٣٣-صبح جمعه ٨-١٠-٩٦ ( من چو لب گویم لب دریا بود - آقایان)

٢٣٢-صبح پنجشنبه  ٧٠-٩٦ ( سالگرد رحلت حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی "صالحعلیشاه"طاب ثراه -خانمها)

٢٣١-صبح پنجشنبه  ٧٠-٩٦ ( سالگرد رحلت حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی "صالحعلیشاه"طاب ثراه)

٢٣٠-صبح چهارشنبه  ٦-١٠-٩٦ ( جشن گرفتن تولد پیامبران - اتصال به ریسمان الهی - گوشمال زلزله - خانمها)

٢٢٩-صبح یکشنبه ٣-١٠-٩٦ (رعایت اعتدال و موارد مهم تربیتی در تربیت اطفال - خانمها)

٢٢٨-صبح شنبه ٢-١٠-٩٦ (هشدار زلزله های اخیر برای اصلاح خود - آقایان)

۲۲۷- عصر جمعه ۰۱-۱۰-۹۶ ( همیاری فقرا در کمک به زلزله زدگان)

٢٢٦-صبح جمعه ١-١٠-٩٦ (عدد چهل و مراحل مختلف تکامل انسان-احترام به قانون الهی و حقوق افراد-خانمها )

٢٢٥-صبح جمعه ١-١٠-٩٦ ( عوامل و اسباب الهی-آقایان )

٢٢٤-صبح پنجشنبه  ٣٠-٩-٩٦ ( حقیقت درویشی سنتی و جدید ندارد )

٢٢٣-صبح چهارشنبه  ٢٩-٩-٩٦ ( تعادل و کمال به داشتن صفات برجسته - انسان کامل - خانمها)

٢٢٢-صبح یکشنبه ٢٦-٩-٩٦ ( شعر سرودن و کیفیت اشعار - خانمها )

٢٢١-صبح شنبه ٢٥-٩-٩٦ ( اهمیت شناخت افکار و اعمال و روش مردم - بکار گرفتن ارکان اعتقاد - آقایان)

٢٢٠-صبح جمعه  ٢٤-٩٦ ( توصیه حضرت سلطان علیشاه به انسجام و اتحاد خانوادگی- فتوای تحریم مواد مخدر - خانمها)

٢١٩-صبح جمعه  ٢٤-٩٦ ( دو توصیه حضرت سلطان علیشاه طاب ثراه - آقایان)

٢١٨-صبح پنجشنبه  ٢٣-٩-٩٦ ( یادبود حضرت آقای سلطانعلیشاه طاب ثراه - خانمها)

٢١٧-صبح پنجشنبه  ٢٣-٩-٩٦ ( همبستگی اجتماعی و فقری - آقایان)

٢١٦-صبح چهارشنبه  ٢٢-٩-٩٦ ( حالت مناجات - یاد همیشگی خداوند و پرداختن به امور بدن - خانمها)

٢١٥-صبح یکشنبه ١٩-٩-٩٦ ( حال شاعر و کیفیت شعر - حافظ و سعدی - خانمها)

٢١٤-صبح شنبه ١٨-٩-٩٦ ( جنگ افروزی و زیاده خواهی بشر - آقایان )

٢١٣-صبح جمعه ١٧-٩-٩٦ ( توجه باطنی در عبادات ، جمع ظاهر و باطن در کلیه امور - خانمها)

٢١٢-صبح جمعه ١٧-٩-٩٦ ( خلقت انسان از نور و ظلمت -آقایان )

٢١١-صبح پنجشنبه  ١٦-٩-٩٦ ( خلوص نیت در پذیرش توبه -آقایان )

٢١٠-صبح چهارشنبه  ١٥-٩-٩٦ ( میلاد حضرت رسول  اکرم (ص ) و امام جعفر صادق(ع ) - خانمها )

٢٠٩-صبح چهارشنبه  ١٥-٩-٩٦ ( میلاد حضرت رسول  اکرم (ص ) و امام جعفر صادق(ع ) - آقایان )

٢٠٨-صبح یکشنبه  ١٢-٩٦ ( سالگرد شهادت حضرت آقای نورعلیشاه طاب ثراه -آقایان )

٢٠٧-عصر شنبه  ١١-٩٦ (ماورا طبیعت - روح و تناسخ  )

٢٠٦-صبح شنبه  ١١-٩٦ ( امکانات عطا شده خداوند و انتخاب سرنوشت توسط بشر -آقایان)

٢٠٥-صبح جمعه  ١٠-٩٦ ( زلزله کرمان- آيات زلزله در قرآن )

٢٠٤-صبح جمعه  ١٠-٩٦ ( زلزله کرمان - احترام مساوی به همه مشایخ - آقایان)

۲۰۳-صبح پنجشنبه ۹-۹-٩٦ (ساگرد حضرت آقای رضا علیشاه)

٢٠٢-صبح چهارشنبه ٨-۹-٩٦ (بهشت و جهنم - نیت - اطاعت امر و یادآوری بیعت )

٢٠١-صبح یکشنبه  ٥-٩-٩٦ ( رعایت اعتدال - قواعد شرعی و مقررات عرفی و اجتماعی و تغییر قانون - خانمها)

٢٠٠-صبح شنبه  ٤-٩-٩٦ ( همبستگی فقرا و عبور از مشکلات - زلزله-آقایان )

١٩٩-صبح جمعه  ٣-٩-٩٦ ( اهمیت ازدواج و اتحاد بین زوجین )

١٩٨-صبح جمعه  ٣-٩-٩٦ ( دعای قبول عزاداری محرم و صفر - آقایان)

١٩٧-صبح پنجشنبه  ٢-٩٦ (عزاداریها - دلبستگی و تأثرات روحی - آقایان)

١٩٦-عصر چهارشنبه ١-۹-٩٦ (اصل ماندگار عزاداریها )

۱۹۵-صبح  چهارشنبه ۱-۹-٩٦ (آزمایشات الهی - زلزله اخیر و کمکهای فقرا - خانمها)

١٩٤-صبح یکشنبه ٢٨-۸-٩٦ (وحدت روح و تأثر از درد دیگران - خانمها)

١٩٣-صبح یکشنبه ٢٨-۸-٩٦ (وقایع اخیر و تقدم کرمانشاه - اهل حق-آقایان)

١٩٢-صبح شنبه  ٢٧-۸٦ (دوران امام حسن (ع) - خانمها)

١٩١-صبح پنجشنبه  ٢٥-۸-٩٦ (به مناسبت زلزله کرمانشاه - آقایان)

۱۹۰-صبح  چهارشنبه ۲۴-۸-٩٦ (چرایی زلزله و علت وقوع آن - خانمها)

١٨٩-صبح یکشنبه ٢١-٨-٩٦ (ذکر و فکر - خانمها ) 

١٨٨-صبح شنبه ٢٠-٨-٩٦ (نعمت آب و تشبیهات آن -آقایان ) 

١٨٧-صبح جمعه  ١٩-٨-٩٦ (  تمسک به بزرگان - نشاط و سرور حقیقی - خانمها )

١٨٦-صبح جمعه  ١٩-٨-٩٦ (  اربعین حسینی - فلسفه عزاداری - آقایان )

١٨٥-صبح  چهارشنبه ١٧-۸-٩٦ (رویه کلی زندگانی - خانمها)

١٨٤-صبح یکشنبه  ١٤-٨-٩٦ (  خلقت مرد و زن و لزوم دو خصلت زنانه و مردانه برای کمال بشر - خانمها )

١۸۳-عصر شنبه ۱۳-٨-٩٦ (برات خداوند - غنیمت دانستن هر لحظه - نقش استدلال - آقایان )

١۸۲-صبح شنبه ۱۳-٨-٩٦ (جمع شدن روایات با رفع کنایات آنها - خلقت نر و ماده - آقایان )

١٨١-صبح جمعه ١٢-٨-٩٦ ( رعایت سکوت و توجه به مطالب در مجالس فقری - خانمها)

١٨٠-صبح جمعه ١٢-٨-٩٦ ( توجه به روح دستورات اخلاقی و عمل به آنها - آقایان)

١٧٩-صبح پنجشنبه ١١-٨-٩٦ (مدار خلقت محبت و دوستی است - آقایان)

١٧٨-صبح  چهارشنبه ١٠-۸-٩٦ (سکوت و گفتار نابجا - حرف بیجا - جنون و جن - خانمها)

١٧٧-صبح یکشنبه  ٧-٨-٩٦ ( پرستش خدای واحد و شرک - صالحیه - بت و پرستش آن - خانمها )

١٧۶-صبح شنبه ۶-٨-٩٦ (پدر و مادر و وظیفه فرزند نسبت به آنها - آقایان )

١٧٥-صبح جمعه ٥-٨-٩٦ (تجلیل و یادبود بزرگان - خانمها)

١٧٤-صبح جمعه ٥-٨-٩٦ (توجه به سلسله اولیا - آقایان)

١٧٣-صبح پنجشنبه ٤-٨-٩٦ (گل های مختلف یک دسته گل - آقایان)

۱۷۲-صبح  چهارشنبه ۳-۸-٩٦ (بشر و تمثیل بو و خاصیت در گل و خار - خانمها)

١٧١-صبح یکشنبه ٣٠-٧-٩٦ ( زیارت - اویس قرنی - مباهله - خانمها)

١۷۰-صبح شنبه ٢۹-٧-٩٦ (بیعت - آقایان )

١٦۹-صبح جمعه ٢٨-٧-٩٦ (جبر و اختیار- توبه - خانمها )

١٦٨-صبح جمعه ٢٨-٧-٩٦ (عواقب دانستن مراتب بالای سلوک- آقایان)

١٦٧-صبح پنجشنبه ٢٧-٧-٩٦ (تشیع و عرفان مولوی و جامی-مراتب  شکر - آقایان)

١٦٦-صبح  چهارشنبه ٢٦-٧-٩٦ (تحمل برای فهمیدن و کوتاهی نکردن برای دانستن - گزینش پیامبران - خانمها)

١٦٥-صبح سه شنبه ٢٥-٧-٩٦ ( مراسم رونمایی از چاپ سوم کتاب نامه های صالح -انتشارات حقیقت) 

١٦٤-صبح یکشنبه ٢٣-٧-۹٦( تقسیم بندی زمان - خانمها ) 

١٦۳-صبح شنبه ٢٢-٧-۹٦( تحیت و ترحیم آقای ابوالحسن حسین زاده) 

١٦٢-صبح جمعه ٢١-٧-٩٦( بزرگداشت سالگرد تولد بزرگان - خانمها)

١٦١-صبح جمعه ٢١-٧-٩٦( بزرگداشت سالگرد تولد بزرگان - آقایان)

١٦٠-صبح  پنجشنبه ۲۰-٧-٩٦ (معنای اختلاف امت رحمت است)

١٥٩-صبح  چهارشنبه ١٩-٧-٩٦ (تفاوت انسان مدنی الطبع با سایر حیوانات - یاد خدا به فکر و عمل - خانمها)

١٥٨-صبح یکشنبه ١٦-٧-٩٦ ( گردش روزگار و نظم خلقت - خانمها ) 

١٥٧-صبح شنبه ١٥-٧-٩٦ ( عدم وظیفه بزرگان در مداخله امور مادی فقرا -آقایان ) 

١٥٦-صبح جمعه ١٤-٧-٩٦ ( عدم اشتغال روز جمعه -خانمها ) 

١٥٥-صبح جمعه ١٤-٧-٩٦ ( تضعيف اعتقاد درويشان - آقایان) 

١٥٤-صبح  پنجشنبه ١٣-٧-٩٦ (تفاوت مرد و زن - آقایان)

١٥٣-صبح  چهارشنبه ١٢-٧-٩٦ (راندن آدم و حوا از بهشت - خانمها)

١٥٢-صبح یکشنبه ٩-٧-٩٦ (سحر عاشورا - آقایان)

۱۵۱-صبح جمعه ۷-٧-٩٦ (معصیت - خانمها)

۱۵۰-صبح جمعه ۷-٧-٩٦ (کوشا بودن در راه حق - آقایان)

١٤٩-صبح  پنجشنبه ٦-٧-٩٦ (اظهار سلامتی - آقایان)

١٤٨-صبح  چهارشنبه ٥-٧-٩٦ (اجتماعی بودن بشر - جنگ طلبی و صلح - احفاد حضرت سلطانعلیشاه - خانمها)

١٤۷-صبح شنبه  ١-۷-٩٦ (بزرگداشت مرحومه خانم ملیحه سلطانی - بیداری سحر )

١٤٦-صبح جمعه  ٣١-٦-٩٦ (رعایت آداب مجالس فقری- احترام مشایخ - خانمها )

١٤٥-صبح جمعه  ٣١-٦-٩٦ (حلول ماه محرم - احترام به مشایخ - آقایان )

۱۴۴-صبح  پنجشنبه ۳۰-۶-٩٦ (شروع ماه محرم - آقایان )

۱۴۳-صبح  چهارشنبه ۲۹-۶-٩٦ (انواع انسان - اسرار خلقت - علم و عقل - خانمها)

١٤٢-صبح یکشنبه ٢٦-٦-٩٦ (مسیر کمال و تعالی - تواضع و فروتنی - خانمها)

١٤١-صبح شنبه ٢٥-٦-٩٦ (وقوع خطاء بعد از رحلت پیامبر و اختلافات بعد آن- آقایان)

١٤٠-صبح جمعه ٢٤-۶-٩٦ (کارهای جسم و جان - اصلاح فکر - خانمها)

١٣٩-صبح  جمعه ٢٤-۶-٩٦ (خواب و بی خوابی - آقایان)

١٣٨-صبح  چهارشنبه ٢٢-۶-٩٦ (غرقه شدن در فکر و در اختیار گرفتن آن - خانمها)

١٣٧-صبح یکشنبه ١٩-۶-٩٦ ( سلامت نفس- خانمها  )

١٣٦-صبح شنبه ١٨-۶-٩٦ ( عید سعید غدیر خم - خانم ها)

١٣٥-صبح شنبه ١٨-۶-٩٦ ( عید سعید غدیر خم - آقایان)

١٣٤-صبح جمعه ١٧-۶-٩٦ ( حقیقت لااله الا الله- خانمها)

١٣٣-صبح جمعه ١٧-۶-٩٦ ( حفظ سلامتی - کوشش در رفع موانع - آقایان)

١٣٢-صبح  پنجشنبه ١٦-۶-٩٦ ( درباره دکتر ابراهیم یزدی - آقایان)

١٣١-صبح  چهارشنبه ۱۵-۶-٩٦ (خجالت از اعمال - خانمها)

١٣٠-صبح جمعه ١٠-۶-٩٦ (عید قربان-آقایان)

١٢٩-صبح پنجشنبه ٩-۶-٩٦ (عید قربان-آقایان)

١٢٨-صبح  چهارشنبه ٨-۶-٩٦ (افسانه عمر و اغناناپذیری بشر - خانمها)

١٢٧-عصر جمعه ٣-۶-٩٦ (حكمت اعمال حج)

١٢٦-صبح جمعه ٣-۶-٩٦ (هماهنگی و اتحاد مومنین - خانمها)

١٢٥-صبح جمعه ٣-۶-٩٦ (وفای به عهد - آقایان)

۱۲۴-صبح  پنج شنبه ۲-۶-٩٦ (وکالت در امور معنوی - آقایان)

۱۲۳-صبح  چهارشنبه ۱-۶-٩٦ (رسوم و آداب حج قبل اسلام - خانمها)

١٢٢-صبح یکشنبه ٢٩-٥-٩٦ (قادر بودن خداوند - نعمت عقل - خانمها)

١٢١-صبح جمعه ٢٧-٥-٩٦ (ورود نوزاد به تابعیت اسلامی - خانمها)

١٢٠-صبح جمعه ٢٧-٥-٩٦ (گردش روزگار-آقایان)

١١٩-صبح  پنجشنبه ٢٦-٥-٩٦ (وجوه تشابه مرد و زن-آقایان)

۱۱۸-صبح  چهارشنبه ۲۵-٥-٩٦ (جن - رؤیا - خانمها)

١١٧-صبح یکشنبه ٢٢-٥-٩٦ ( چراغ راه بسوی خداوند - خانمها ) 

١١٦-صبح شنبه ٢١-٥-٩٦ (درجه نمایندگی مأذونین و میزان اختیارات و سلسله مراتب آنها- آقایان)

١١٥-صبح جمعه ٢٠-٥-٩٦ (حکمت  اذان گفتن در گوش طفل- خانمها)

١١٤-صبح جمعه ٢٠-٥-٩٦ (جنون الهی - آقایان)

١١٣-صبح  پنج شنبه ١٩-٥-٩٦ نگاه به عالم از منظر الهی - آقایان)

١١٢-صبح  چهارشنبه ١٨-٥-٩٦ (احساس گذشت زمان - توبه و اظهار نفرت از عمل خود - خانمها)

١١١-صبح یکشنبه ١٥-٥-٩٦ ( خلقت مرد و زن و رفتار متقابل آنها - اطاعت دستور پدر - خانمها) 

١١٠-عصر  شنبه ١٤-٥-٩٦ (حوصله - ارتباط پزشکی و روانشناسی  ) 

١٠٩-صبح شنبه ١٤-٥-٩٦ ( جایگاه انسان در زمین - آقایان) 

١٠٨- عصر جمعه  ١٣-٥-٩٥ (جشن ميلاد حضرت رضا - آقایان) 

١٠٧-صبح جمعه ۱۳-٥-٩٦ ( میلاد مسعود امام رضا (ع) - خانمها )

١٠٦-صبح جمعه ۱۳-٥-٩٦ ( میلاد مسعود امام رضا (ع) - آقایان)

١٠٥-صبح  پنجشنبه ١٢-٥-٩٦ ( توحيد و شرک - آقایان)

١٠٤-صبح  چهارشنبه ١١-٥-٩٦ (تفاوت توحيد و شرک - شرک خفی - خانمها)

١٠٣-صبح یکشنبه ٨-٥-٩٦ ( هنر تعبیر خواب - خانمها ) 

١٠٢-صبح شنبه ٧-٥-٩٦ ( نشاط و درویشی - آقایان) 

١٠١ -صبح جمعه ۶-٥-٩٦ ( اجازه در طبابت - تاثیر دعا - خانمها) 

١٠٠-تیر ماه ٩٦ ( مصاحبه با حضرت آقای مجذوب علیشاه - تعریف درویشی )

۹۹-صبح  پنجشنبه ٥-٥-٩٦ ( حد ایثار)

۹۸-صبح  چهارشنبه ۴-٥-٩٦ (شعر و نفوذ آن - خانمها)

٩٧-صبح یکشنبه ١-٥-٩٦ ( تبدیل عالم ماده به عالم روحیات-حفظ ارتباط با خداوند - خانمها) 

٩٦ -صبح شنبه ٣١-٤-٩٦ ( دسترسی بشر به علم ابدان و علم ادیان - آقایان) 

۹۵-صبح جمعه ٣٠-٤-٩٦ ( توجه فکر و توسل در مجالس فقری - فراز و نشیب در مسیر سلوک - خانمها) 

٩٤-صبح جمعه ٣٠-٤-٩٦ ( اهمیت تعطیلی جمعه - آقایان) 

٩٣-صبح پنجشنبه ٢٩-٤-٩٦ (شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) - خانمها)  

٩٢-صبح پنجشنبه ٢٩-٤-٩٦ (شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) - آقایان)  

۹۱-صبح  چهارشنبه ۲۸-٤-٩٦ (معنای آداب و رسوم بشر،حالات درون انسان - خانمها)  

٩٠-صبح یکشنبه ٢٥-٤-٩٦ (اثر آلودگی در فطرت،پرداختن به خود - خانمها)  

٨٩-صبح شنبه ٢٤-٤-٩٦ (حفظ سلامت بدن و برقراری تعادل در انجام وظایف فردی و اجتماعی - آقایان)  

٨٨-صبح جمعه ٢٣-٤-٩٦ (اهميت ازدواج و تداوم نسل در نظام هستي - خانمها)  

٨٧-صبح جمعه ٢٣-٤-٩٦ (معرفت نفس ،معرفت خداست - آقایان)  

٨٦-صبح پنجشنبه ٢٢-٤-٩٦ (دریافت و پرداخت وجوه الهی - آقایان)  

٨٥-صبح  چهارشنبه ٢١-٤-٩٦ (حکومت و ولایت در قبل و بعد ظهور اسلام - امانت - خانمها)  -  کیفیت معمولی

٨٤-صبح یکشنبه ١٨-٤-٩٦ ( تطبیق نیاز با گردش روزگار و تسلط بر خود و طبیعت - انجام دستورات - خانمها )  - کیفیت معمولی

٨٣-صبح جمعه ١٦-٤-٩٦ ( عمل به برنامه الهی و تامل در آن - غربت انسان - خانمها)  

٨٢-صبح جمعه ١٦-٤-٩٦ ( رشته انبیا و اولیا - آقایان)  

٨١-صبح پنجشنبه ١٥-٤-٩٦ ( تغییر و تحول در سنن اجتماعی - آقایان)  -  کیفیت معمولی

٨٠-صبح  چهارشنبه ١٤-٤-٩٦ (تفأل و تطیر - شادی - خانمها)  -  کیفیت معمولی

٧٩-صبح یکشنبه ١١-٤-٩٦ ( دل شکسته - آداب و معنویت - استعداد - انجام جزئیات اوامر الهی - خانمها)   - کیفیت معمولی

٧٨-عصر شنبه ١٠-٤-٩٦ (تامل در اجزای بدن-کشتی نوح)  

٧٧-صبح شنبه ١٠-٤-٩٦ (جایگاه و تکلیف انسان در جهان - آقایان)  

٧٦-صبح جمعه ٩-٤-٩٦ ( الهی زاهد از تو حور میخواهد، قصورش بین*** به جنت می گریزد از درت، یا رب شعورش بین)  

٧٥-صبح جمعه ٩-٤-٩٦ (شکر طاعات و استغفار - آقایان)  

٧٤-صبح  پنج شنبه ٨-٤-٩٦ (میوه حیات بشر رسیدن به کمال است - آقایان)  

٧٣-صبح  چهارشنبه ٧-٤-٩٦ (همگامی جسم و روح - تورات - حیوانات درون - خانمها)  -  کیفیت معمولی

٧٢-مجلس صبح دوشنبه ٥-٤-٩٦( عید سعید فطر-خانمها )

٧١-مجلس صبح دوشنبه ٥-٤-٩٦( عید سعید فطر-آقایان )

٧٠-عصر یکشنبه ٤-٤-٩٦ ( ختم قرآن ماه مبارک رمضان ) 

٦٩-صبح یکشنبه ٤-٤-٩٦ ( تشبیهات و تکرار برای فهم معنا - تفاوت درک افراد - احترام به پدر و مادر - علت خلقت - خانمها )  -   کیفیت معمولی

٦٨-صبح شنبه ٣-٤-٩٦ (اهمیت وحدت مسلمین در برگزاری عید فطر - تصمیم عموم در تقویم - آقایان)  

٦٧-صبح  پنج شنبه ١-٤-٩٦ (عید شکرانه نظر )  

٦٦-صبح  چهارشنبه ٣١-٣-٩٦ (شرح جزییات و تربیت پیامبران در قصه های قرآن - مکالمه خداوند با موسی (ع) - خانمها)  -  کیفیت معمولی

٦٥-صبح یکشنبه ٢٨-٣-٩٦ (تقسیم بندی افراد و هدف زندگی - طی کردن راه به کمک راهنما - خانمها) کیفیت معمولی

٦٤-صبح شنبه ۲۷-٣-٩٦ (تغییر به دست خداوند - اژدهای تعصب خانوادگی و انحراف بعد از رحلت پیامبر (ص) - آقایان)

٦٣-صبح جمعه ٢٦-٣-٩٦ ( شهادت حضرت علی (ع) )

٦٢-شب جمعه ٢٥-٣-٩٦ ( شهادت حضرت علی (ع) )

٦١-صبح پنج شنبه ٢٥-٣-٩٦ ( شهادت حضرت علی (ع) )

٦٠-صبح یکشنبه ٢١-٣-٩٦ ( ضعف بشر و پناه قوی وی - اطاعت و اکتساب قدرت الهی - خانمها) - کیفیت معمولی

٥٩-صبح شنبه ٢٠-٣-٩٦ (انجام دستورات عبادی صرف أطاعت امر  - آقایان)

٥٨-صبح  چهارشنبه ١٧-٣-٩٦ (حفظ حالات - فراموشی - شکر بر داده های خداوند - خانمها)

٥٧-صبح شنبه ۱۳-٣-٩٦ (رويت هلال- تواريخ معين - آقایان)  

٥٦-صبح پنج شنبه ١١-٣-٩٦ (ممنوعیت تحصیل - آقایان)

٥٥-صبح  چهارشنبه ١٠-٣-٩٦ (دقت و پند گرفتن از امور - قواعد فطری و اخلاق اجتماعی - خانمها) - کیفیت معمولی

۵۴-صبح یکشنبه ۷-۳-٩٦ ( در اختیار گرفتن میل و تسلط بر افکار و اعمال خود - عالم خواب - امام زمان - خانمها )

٥٣-صبح شنبه ٦-٣-٩٦ (مصلحت الهی در نقمت - گرفتاریها و پیچیدگی امور - آقایان)  

٥٢-صبح  چهارشنبه ٣-٣-٩٦ (گردش ایام - برخورد با ملایمت - موقع مناسب - خانمها) - کیفیت معمولی

٥١-صبح  پنجشنبه ٢٨-۲-٩٦ (لزوم شرکت در تصمیمات جمعی مردم)

۵۰-صبح  چهارشنبه ۲۷-٢-٩٦ (سرشت دوگانه بشر و جمع صفات در وجود انسان - خانمها) - کیفیت معمولی

٤٩-صبح یکشنبه ٢٤-٢٦ ( شرکت در انتخابات - اتحاد در رویه - خانمها )  

٤٨-صبح شنبه ٢٣-٢-٩٦ (امرهم شوری بینهم - آقایان)  

٤٧-صبح جمعه ٢٢-٢-٩٦ ( نیمه شعبان - میلاد حضرت قائم (عج) - خانمها )

٤٦-صبح جمعه ٢٢-٢-٩٦ ( نیمه شعبان - میلاد حضرت قائم (عج) - آقایان)

٤٥-صبح پنج شنبه ٢١-٢-٩٦ (حب وطن)

٤٤-صبح  چهارشنبه ٢٠-٢-٩٦ (قوانین طبیعت- عظمت خلقت و انسان-خلیفه الله-تفاوت انسان و سایر جانداران-حکمت اذان و اقامه گوش طفل) - کیفیت معمولی

٤٣-صبح یکشنبه ١٧-٢-٩٦ ( عطایای خداوند - مراقبت از خود - آفرینش توام نیاز در انسان و راه رفع آن - خانمها)

٤٢-صبح جمعه ١٥-٢-٩٦ ( شرفیابی خدمه درمانگاه صالح )

٤١-صبح جمعه ١٥-٢-٩٦ ( حرف و گفت و صوت را برهم زنم** تا که بی این سه با تو دم زنم- خانمها)

٤٠-صبح  چهارشنبه ١٣-٢-٩٦ (وابستگی به گذشته - حفظ پیشرفت و تمدن جامعه - اثر در اجازه - خانمها) - کیفیت معمولی

٣٩-صبح یکشنبه ١٠-٢-٩٦ (میلاد امام حسین (ع) - خانمها )  - کیفیت معمولی

٣٨-صبح یکشنبه ١٠-٢-٩٦ (میلاد امام حسین (ع) - آقایان)  - کیفیت معمولی

٣٧-صبح شنبه ٩-٢-٩٦ ( رسم سلام و سایر آداب در صدر اسلام - آقایان)   - کیفیت  معمولی

٣٦-صبح جمعه ٨-٢-٩٦ (تقید به رعایت آداب اسلامی و عرف عقلانی - خانمها)

٣٥-صبح جمعه ٨-٢-٩٦ (جمع شریعت و طریقت - آقایان)

٣٤-صبح  چهارشنبه ٦-٢-٩٦ (خواب آلودگی - تجربه و ترقی در فهم - وضع قواعد و قوانین در تمدن انسانی و رغبت به رعایت آنها - خانمها)  کیفیت  معمولی

٣٣-صبح سه شنبه ۵-٢-٩٦ (مبعت حضرت رسول اکرم (ص) - خانمها) 

٣٢-صبح سه شنبه ۵-٢-٩٦ (مبعت حضرت رسول اکرم (ص) - آقایان) 

٣١-صبح یکشنبه ٣-٢-٩٦( سوره های آخر قرآن - فوت ابراهیم فرزند پیغمبر و خورشید گرفتگی - خانمها)

٣٠-صبح جمعه١-٢-٩٦( معنای دعا و اجابت آن-تعمق در ادعیه ماثوره - خانمها)

٢٩-صبح جمعه١-٢-٩٦( به زبان آوردن دعا - آقایان)

٢٨-صبح چهارشنبه  ٣٠-١-٩٦( انسان کامل - خانمها)  - کیفیت معمولی

٢٧-صبح یکشنبه ٢٧-١-٩٦( عرف و عادت در ملت - زندگی با افکار - خانمها)    کیفیت معمولی

٢٦-عصر شنبه ٢٦-١-٩٦( شرفیابی خدام ) 

٢٥-صبح شنبه ٢٦-١-٩٦( تكامل به سوی وجود - آقایان )    کیفیت معمولی

٢٤- صبح چهارشنبه ٢٣-١-٩٦ ( فعالیت نو و تجربه پیشین - نمایاندن شادی در چهره - خانمها) - کیفیت معمولی

٢٣-صبح سه شنبه ٢٢-١-٩٦( ١٣رجب میلاد حضرت علی (ع) - خانمها)   

٢٢-صبح سه شنبه ٢٢-١-٩٦( ١٣رجب میلاد حضرت علی (ع) - آقایان)   

٢١-صبح یکشنبه ٢٠-١-٩٦(حفظ و تدبر در معانی قرآن - سوره کوثر -خانمها )    کیفیت معمولی

٢٠-صبح شنبه ١٩-١-٩٦( تعلیم و تربیت - لغات جدید - ملیت و خط و زبان مشترک - آقایان )    کیفیت معمولی

١٩-صبح جمعه ١٨-١-٩٦( توجه به جنین و طفل و مراقبت از آن- خانمها )

١٨-صبح جمعه ١٨-١-٩٦( توفیق عبادت در سال جدید- آقایان )   

١٧-صبح چهارشنبه  ١٦-١-٩٦ (نفاوت در خلقت انسان و حیوان و توقع از هرکدام - خانمها ) -کیفیت معمولی

١٦-عصر شنبه ١٢-١-٩٦(نحس نبودن روزها و نحس بودن اعمال )   

١٥-صبح شنبه ١٢-١-٩٦( عرفان به عنوان راه حل درک تناقضات)   

١٤-صبح جمعه ١١-١-٩٦( کیمیاگری الهی در تبدیل نحوست به میمنت - خانمها )   

١٣-صبح جمعه ١١-١-٩٦( پاسخ به تحیت و تبریک سال نو - آقایان )   

١٢-صبح پنجشنبه ١٠-١-٩٦ ( مبدا تقویم اسلام - آقایان)   

١١-صبح چهارشنبه ٩-١-٩٦ ( بيانيه سال ٩٦ - تبرک و نحوست عدد و  وجه استعمال آن در سیزده بدر - خانمها)   کیفیت معمولی

١٠-صبح یکشنبه ٦-١-٩٦ ( گذر ایام تعطیل و شروع فعالیت - خانمها )   

٩-صبح شنبه ٥-١-٩٦ ( مراحل سلوک و اهمیت بیعت - آقایان )    کیفیت معمولی

٨-صبح جمعه ٤-١-٩٦( توجه به دستورات عارفانه در زندگی - خانمها )   

٧-صبح جمعه ٤-١-٩٦( پرهيز ايجاد تفرقه - آقایان )    کیفیت معمولی

٦-صبح پنجشنبه ٣-١-٩٦( روز سوم فروردین- نوروز ١٣٩٦-  خانمها )  

٥-صبح پنجشنبه ٣-١-٩٦( روز سوم فروردین- نوروز ١٣٩٦-  آقایان )  

٤-صبح چهارشنبه ٢-١-٩٦( روز دوم فروردین- نوروز ١٣٩٦-  خانمها )    

٣-صبح چهارشنبه  ٢-١-٩٦( روز دوم فروردین- نوروز ١٣٩٦-  آقایان )    

٢-صبح سه شنبه  ١-١-٩٦( روز اول فروردین-نوروز ١٣٩٦-  خانمها )  

١-صبح سه شنبه  ١-١-٩٦( روز اول فروردین- نوروز ١٣٩٦-  آقایان )