فرمايشات حضرت آقاي دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال ۱۳۹۱

 

٣١٥-مجلس صبح یکشنبه 27-12-91(هدف تشریفات - مشورت - وظیفه مالی شوهر - فهمیدن در مجالس فقری - حقیقت داشتن یافته های معنوی-خانمها )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٣١٤-مجلس صبح شنبه 26-12-91(رعایت سنت با تشخیص فردی-خانمها )  کیفیت  بالاتر   

٣١٣-مجلس صبح شنبه 26-12-91(رعایت اعتدال در اعتقادات-آقایان )  کیفیت  بالاتر    

٣١٢-مجلس صبح جمعه 25-12-91(سال نو و شکرگزاری نعمت الهی -خانمها )  کیفیت  بالاتر    

٣١١-مجلس صبح جمعه  25-12-91( عید مومن هر دم است -آقایان )  کیفیت  بالاتر  

٣١٠-مجلس صبح پنجشنبه 24-12-91( بزرگداشت عید و احترام به آداب ورسوم-آقایان)  کیفیت  بالاتر    

٣٠٩-مجلس صبح  چهارشنبه 23-12-91(تفاوت حالات-خانمها)    کیفیت  بالاتر  

٣٠٨-مجلس صبح یکشنبه 20-12-91(در دین اکراه نیست - صبر - گرامی ترین نزد خدا - اثر گفتار-خانمها )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٣٠٧-مجلس صبح شنبه 19-12-91(ملاک عمل قرار دادن رفتارپیامبر-خانمها )  کیفیت  بالاتر   

٣٠٦-مجلس صبح شنبه 19-12-91(اراده خدا درباره اعمال انسان-آقایان )  کیفیت  بالاتر    

٣٠٥-مجلس صبح جمعه 18-12-91(سنجیده گویی-خودداری از مزاحمت دیگران-دلایل ذکرمدح خلفا در مثنوی-توجه به معنای ذکر -خانمها )  کیفیت  بالاتر    

٣٠٤-مجلس صبح جمعه  18-12-91( حکم نجوا-تفاوت احوال سالکان-آقایان )  کیفیت  بالاتر  

۳۰۳-مجلس صبح پنجشنبه 17-12-91( راههای مستقل هر درویش-آقایان)  کیفیت  بالاتر    

٣٠٢-مجلس صبح  چهارشنبه 16-12-91(سلطه جان بر جسم-خواب مومن-خانمها)    کیفیت  بالاتر  

٣٠١-مجلس صبح یکشنبه 13-12-91(قضاوت در مورد خیر و شر-خانمها )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٣٠٠-مجلس عصر شنبه 12-12-91(عادت و تسلط فکر-اثر فکر و اراده و روح بر جسم-سرایت بیماری-ارتباط جان ،دل و بدن)  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٩٩-مجلس صبح شنبه 12-12-91(اشکال مختلف تحیت و رعایت عرف جامعه-خانمها )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٩٨-مجلس صبح جمعه 11-12-91(مراحل سلوک الی الله-مرحله حیرت و طلب-خانمها )  کیفیت  بالاتر    

٢٩٧-مجلس صبح جمعه  11-12-91( پاسخ به برخی شبهات و انتقادات -آقایان )  کیفیت  بالاتر  

٢٩٦-مجلس صبح  چهارشنبه 9-12-91(انسان و شیطان- گناه و ثواب در گروی نیت- بخشش گناهان-خانمها)    کیفیت  بالاتر  

٢٩٥-مجلس صبح یکشنبه 06-12-91(شفاءو دارو - رعایت آداب شرع و پاکی غذا و طهارت و جلوگیری از ضربه-خانمها )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٩٤-مجلس صبح شنبه 05-12-91(سلطنت انسان در زمین و لوازم و الزامات آن-خانمها )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٩٣-مجلس صبح شنبه 05-12-91(بنیان مرصوص-آقایان )  کیفیت  بالاتر      کم حجم

٢٩٢-مجلس صبح جمعه  04-12-91(احترام به اجازات عرفانی-مددکاری رضا،شاکله و نیت در اعمال-خانمها )  کیفیت  بالاتر    

٢٩١-مجلس صبح جمعه  04-12-91( درک مفاهیم قرآنی -آقایان )  کیفیت  بالاتر  

٢٩٠-مجلس صبح پنجشنبه 03-12-91( سالگرد حضرت آقای صالح علیشاه-روز درویش-آقایان)  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٨٩-مجلس صبح  چهارشنبه 02-12-91(روز درویش-تغییر سنت-حج-خانمها)    کیفیت  بالاتر  

٢٨٨-مجلس صبح  چهارشنبه 25-11-91(آداب درویشی-رعایت دیگران-ایثار-تعارف-تشخیص وجود واقعی و حفظ آن -پوریای ولی-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٨٧-مجلس صبح یکشنبه  22-11-91( همدلی و همبستگی فقرا-عشریه -پرورش قوه تعقل-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٨٦-مجلس صبح   جمعه  20-11-91(سالگرد شهادت حضرت سلطان علیشاه -آقایان )    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٨٥-مجلس صبح  چهارشنبه 18-11-91(دوستی و محبت-ازدواج و تشکيل خانواده-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

۲۸۴-مجلس صبح یکشنبه  15-11-91( شکرگزاری -خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٨٣-مجلس  عصرشنبه 14-11-91( بیماریهای جسمی و روحی-آقایان ) کیفیت  بالاتر 

٢٨٢-مجلس  صبح شنبه 14-11-91( تشخیص دستورات پیغمبر- کلاه شرعی- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٨١-مجلس  صبح شنبه 14-11-91( تشخیص فجور و تقوی-آقایان ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٨٠-مجلس صبح جمعه  13-11-91( تاثیر نحوه بیان عبارت در مخاطب-خانمها )  کیفیت  بالاتر    

٢٧٩-مجلس صبح جمعه  13-11-91( دشمنیِ حاصلِ جهل -آقایان )  کیفیت  بالاتر    

٢٧٨-مجلس صبح پنجشنبه 12-11-91(  قدر نعمت دانستن-آقایان)  کیفیت  بالاتر    

۲۷۷-مجلس صبح  چهارشنبه 11-11-91(یاد خدا-ذکر دوام و فکر مدام-عرفان به منزله روح است در ادیان-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٧٦-مجلس  صبح سه شنبه 10-11-91( میلاد حضرت رسول (ص)- خانمها  ) کیفیت  بالاتر    

٢٧٥-مجلس صبح سه شنبه  10-11-91( میلاد حضرت رسول (ص)-آقایان )  کیفیت  بالاتر    

٢٧٤-مجلس صبح جمعه  6-11-91( سالگرد حضرت آقای رضا علیشاه -آقایان )  کیفیت  بالاتر    

٢٧٣-مجلس صبح پنجشنبه 5-11-91(  سالگرد حضرت آقای رضا علیشاه-آقایان)  کیفیت  بالاتر    

٢٧٢-مجلس صبح  چهارشنبه 4-11-91(فلسفه و حکمت دعا-اجابت دعا-توسل به بزرگان-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٧١-مجلس صبح جمعه 29-10-91( آلودگی هوا  -خانمها )  کیفیت  بالاتر    

٢٧٠-مجلس صبح  چهارشنبه 27-10-91(ازدواج-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦٩-مجلس  عصر سه شنبه 26-10-91( جمع اضداد-مشورت -خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦٨-مجلس صبح یکشنبه  24-10-91(حکمت خداوند در مجازات ظالمین-ثبات قدم-بخشش گناهان-گناه و صواب -خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦٧-مجلس صبح پنجشنبه 21-10-91( محبت با خلق خدا ، دوست و دشمن -آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٦٦-مجلس صبح  چهارشنبه 20-10-91(بیعت-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦٥-مجلس صبح یکشنبه  17-10-91( سخن گفتن در مقام وصل - خطبته البیان -دروغ نگفتن -خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦٤-مجلس  صبح شنبه 16-10-91( جدایی قلمرو دین از سایر مطالب- آقایان  ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦٣-مجلس  صبح شنبه 16-10-91( آلودگی هوا - نابودی بشر به دست خودش-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٦٢-مجلس صبح جمعه 15-10-91( بیداری سحر-مراتب فقر تدریجی است-پرهیز از اسراف و تبذیر-خانمها )  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٦١-مجلس صبح جمعه  15-10-91( مجذوب سالک -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٦٠-مجلس صبح  چهارشنبه 13-10-91(رعایت آداب نماز-نماز وتیره-کیفیت وجود جن و انس-سوره احقاف-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥٩-مجلس صبح یکشنبه 10-10-91( جذبه و سلوک-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥٨-مجلس  عصر شنبه 9-10-91( خدا شناسی-ثنویت-خرافات-تکامل -الهام-حضرت یوسف(ع)) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥٧-مجلس  صبح شنبه 9-10-91( پیدا کردن خودخواهی در خود - نتیجه کارها و سرنوشت - رفع نواقص با فکر-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٥٦-مجلس  صبح شنبه 9-10-91( ریسمان الهی- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥٥-مجلس صبح جمعه 8-10-91( نتایج سوءغلو در حق بزرگان 2 -خانمها )  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٥٤-مجلس صبح جمعه  8-10-91( نتایج سوءغلو در حق بزرگان -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٥٣-مجلس صبح پنجشنبه 7-10-91( میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)-آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٥٢-مجلس صبح  چهارشنبه 6-10-91(تربیت فرزندان-شریعت وطریقت-حسادت-درک درویشی-تبریک میلاد حضرت مسیح(ع)-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥١-مجلس صبح یکشنبه 3-10-91( عارفان شاعر-شاعران عارف-شعر-موسیقی-رویا-تعبیر خواب -خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥٠-مجلس  صبح شنبه 2-10-91( اسلام و ادیان الهی2-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٤٩-مجلس  صبح شنبه 2-10-91( اسلام و ادیان الهی - آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٤٨-مجلس صبح جمعه 1-10-91( قدرت و مکر شیطان-عدم وجود شیخ مخفی در سلسله -خانمها )  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٤٧-مجلس صبح جمعه  1-10-91( درمان از طبیب و شفاء از خداست-عدم وجود شیخ مخفی در سلسله -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

۲۴۶-مجلس صبح پنجشنبه 30-9-91( گردش روزگار-درگذشت خانم مسعوده سلطانپور- آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٤٥-مجلس صبح  چهارشنبه 29-9-91(صله رحم-احسان والدین-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٤٤-مجلس عصر دوشنبه 27-9-91( مشیت الهی-تسلیم و رضا-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٤٣-مجلس صبح یکشنبه 26-9-91( سلسله اسباب و علل-اهداء عضو-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٤٢-مجلس  صبح شنبه 25-9-91( ارتباط معنوی 2-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٤١-مجلس  صبح شنبه 25-9-91( ارتباط معنوی1 - آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

۲۴۰-مجلس صبح جمعه  24-9-91( عفو و بخشش و قصاص -خانمها )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

۲۳۹-مجلس صبح جمعه  24-9-91( شیطان وانسان وغلبه نهایی حق -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٣٨-مجلس صبح  چهارشنبه 22-9-91(سوره کهف-سلوک حضرت موسی-عبرت گرفتن از تاریخ اسلام-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٣٧-مجلس صبح یکشنبه 19-9-91( کید در قرآن-سوره یوسف-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٣٦-مجلس  صبح شنبه 18-9-91( جنگ-تعاون بقاء-مفهوم دعا-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٣٥-مجلس  صبح شنبه 18-9-91( جنگ-تعاون بقاء- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٣٤-مجلس صبح پنجشنبه 16-9-91( صبر و رضا - آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٣٣-مجلس صبح  چهارشنبه 15-9-91(دیدار خدمه آشپزخانه-خانمها)    کیفیت  بالاتر  

٢٣٢-مجلس صبح  چهارشنبه 15-9-91(ایجاد تفرقه میان گروههای معتقد-تناسخ-سئوالات غیر ضروری-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٣١-مجلس صبح یکشنبه 12-9-91( احسان -عدل و انصاف الهی-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٣٠-مجلس  عصرشنبه 11-9-91( ارتباط روح با جسم و جلوه آن در بیماریها-افسردگی ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٢٩-مجلس  صبح شنبه 11-9-91( جاودانگی نهضت عاشورا 2-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٢٨-مجلس  صبح شنبه 11-9-91( جاودانگی نهضت عاشورا  1- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٢٧-مجلس صبح جمعه 10-9-91(تفاوت حقوق و وظایف مرد وزن-وظایف فطری بشر و وضع قوانین-مکارم اخلاقی)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٢٦-مجلس صبح پنجشنبه 9-9-91( در خانه اگر کس است یک حرف بس است- آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

۲۲۵-مجلس صبح  چهارشنبه 8-9-91( پیشگویی آینده -مهریه-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

۲۲۴-مجلس صبح  دوشنبه  6-9-91( ااثرپذیری از واقعه عاشورا-خانمها )  

٢٢٣-مجلس  شنبه 5-9-91( سحر عاشورا 1434-آقایان ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

۲۲۲-مجلس صبح جمعه  3-9-91(  دیدار خدمه آشپزخانه- خانمها )  

٢٢١-مجلس صبح پنجشنبه 2-9-91( بلایای طبیعی و انسانی- آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٢٠-مجلس صبح  چهارشنبه 1-9-91(شرکت در مراسم عزاداری-رعایت حد اعتدال-تکلیف در هر لباس-عرفان و تصوف عملی -خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢١٩-مجلس صبح یکشنبه 28-8-91( نفس و رام کردن آن -بیداری سحر-اصلاح بین مومنین-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢١٨-مجلس  صبح شنبه 27-8-91( شناخت تکلیف در هر لباس-ارتباط حالات روانی با جسم و بیماریها-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢١٧-مجلس صبح جمعه  26-8-91( شروع ماه محرم-آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢١٦-مجلس صبح پنجشنبه 25-8-91( راههای ورود شیطان- آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

۲۱۵-مجلس صبح  چهارشنبه 24-8-91( عمل به دستورات-مختصر نوشتن نامه-آرامش و خوشبختی-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢١٤-مجلس صبح یکشنبه 21-8-91( زیارت - ذکر و فکر و مکاشفه-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢١٣-مجلس  صبح شنبه 20-8-91( استثناء-ظهور امام و رجعت-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢١٢-مجلس  صبح شنبه 20-8-91( سود بانکها-رجعت- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢١١-مجلس صبح جمعه  19-8-91( پناه به ریسمان الهی-خانمها )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢١٠-مجلس صبح جمعه  19-8-91( ما اهل صلح و برادری با همه هستیم -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

 ٢٠٩-مجلس صبح پنجشنبه 18-8-91( خلوص نیت ملاک قبولی عمل- آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٠٨-مجلس صبح  چهارشنبه 17-8-91( عیب جویی-خودخواهی و لجبازی ریشه مشکلات خانوادگی-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٠٧-مجلس عصر یکشنبه 14-8-91( ابو علی سیناو ابو ریحان بیرونی بنیان گزاران طب امروز-حضرت آقای نور علیشاه-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٠٦-مجلس صبح یکشنبه 14-8-91( طرز بیان-تشخیص وقت-تمرکز حواس-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٠٥-مجلس  صبح شنبه 13-8-91( عید سعید غدیر خم 1433-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٠٤-مجلس  صبح شنبه 13-8-91( عید سعید غدیر خم 1433- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٠٣-مجلس صبح جمعه  12-8-91( شیخ ابوالحسن خرقانی-شیخ نجم الدین کبری -تشخیص وقت-خانمها )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٠٢-مجلس صبح جمعه  12-8-91( منبع علم حقیقی  -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

٢٠١-مجلس صبح پنجشنبه 11-8-91( گردش تلخ وشیرین روزگار- آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

٢٠٠-مجلس صبح  چهارشنبه 10-8-91( قوه تشخیص -اهمیت نیت-شفاعت-نذر شکستن انانیب است در برابر امر خدا-خانمها)    کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٩٩-مجلس صبح یکشنبه 7-8-91( رعایت امانت-اعتماد به امین-مشورت-اوصاف مومنین-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٩٨-مجلس صبح شنبه 6-8-91(برده داری در اسلام- محترم بودن روح انسانی-قناعت-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

١٩٧-مجلس صبح جمعه  5-8-91( عید سعید قربان-خانمها )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

١٩٦-مجلس صبح جمعه  5-8-91( عید سعید قربان  -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

١٩٥-مجلس صبح پنجشنبه 4-8-91( عرفه و عید قربان - آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

١٩٣-مجلس صبح  چهارشنبه 3-8-91( توبه وعفو و رأفت اسلامی-نظر به گذشته-محاسبه خطاها -خانمها )    کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٩٤-مجلس صبح یکشنبه 30-7-91( قوانین ازدواج برای حفظ سلامت نسل در ادیان مختلف-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٩٣-مجلس  صبح شنبه 29-7-91( تفکر بعد از مطالعه کتب عرفانی و درک حالات مختلف اولیاء-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

١٩١-مجلس  صبح شنبه 29-7-91( احترام به روحانیت- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٩٠-مجلس عصر جمعه  28-7-91(وقت شناسی-شرح حال حضرت آقای مجذوب علیشاه -انس و محبت ورفع خصومت )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٨٩-مجلس صبح جمعه  28-7-91( اعتدال و میانه روی در زندگی وعقاید-نظر برخی فقها بر بطلان تصوّف خارج از صلاحیتشان است -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

١٨٨-مجلس صبح جمعه  28-7-91( رسالت نبی-جذب مومنان و نظم وحفظ دیگران -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

١٨٧-مجلس صبح پنجشنبه 27-7-91( تقلید و احترام به مرجع عادل - آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

١٨٦-مجلس صبح  چهارشنبه 26-7-91( ایثار- اسراف در احساسات -اهداء عضو-نیت خدمت -خانمها )    کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٨٥-مجلس  صبح یکشنبه 23-7-91( مطالعه تاریخ و تحولات جامعه-مشورت-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٨٤-مجلس  صبح شنبه 22-7-91( حفظ تعادل بین نیروهای رحمانی و شیطانی-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

١٨٣-مجلس  صبح شنبه 22-7-91( توبه-نیروی رحمانی و نیروی شیطانی- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٨٢-مجلس صبح جمعه  21-7-91(عبرت گرفتن از روز تولد -حب و مهربانی- خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٨١-مجلس صبح جمعه  21-7-91( عبرت گرفتن از روز تولد  -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

۱۸۰-مجلس صبح پنجشنبه 20-7-91( عبور از موانع سلوک - آقایان)  کیفیت  بالاتر    کم حجم

١٧٩-مجلس صبح  چهارشنبه 19-7-91(دواء و دعا -چشمه فیض-تشخیص عرفان و سنت-خانمها )    کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٧٨-مجلس  صبح یکشنبه 16-7-91( ارید و ترید - اهمیت همه اجزاء قرآن -فداکاری در راه دین-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٧٧-مجلس  صبح شنبه 15-7-91( قواعد اجتماعی اسلام و مقتضیات زمان-خانمها ) کیفیت  بالاتر    کم حجم

١٧٦-مجلس  صبح شنبه 15-7-91( اقتصاد اخلاقی-قواعد اجتماعی اسلام - آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

۱۷۵-مجلس صبح جمعه  14-7-91(بیدخت و عرفان-دیدار با فقرای بیدختی- خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۱۷۴-مجلس صبح جمعه  14-7-91( ریسمان الهی -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

١٧٣-مجلس صبح پنجشنبه 13-7-91( یاد یاران- آقایان)  کیفیت  بالاتر    

١٧٢-مجلس صبح  چهارشنبه 12-7-91(مقام اراده و مشیت-اطاعت فطرت و قانون الهی-ازدواج-خانمها )    کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٧١-مجلس  صبح یکشنبه 9-7-91( اسلام دین صلح است- شناخت راه خدا-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٧٠-مجلس  عصر شنبه 8-7-91( اجتماع مومنین- وراثت فکری و اخلاقی -آداب نماز-روزه-همبستگی فقرا-لزوم توجه به خانواده زندانیان) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٦٩-مجلس  صبح شنبه 8-7-91( سیاست،یهود،کتب مقدس- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٦٨-مجلس عصر جمعه  7-7-91( جشن مددکاری رضا -آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

١٦٧-مجلس صبح جمعه  7-7-91(میلاد امام رضا (ع)- خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٦٦-مجلس صبح جمعه  7-7-91( میلاد امام رضا (ع)-آقایان )  کیفیت  بالاتر     کم حجم

١٦٥-مجلس صبح پنجشنبه 6-7-91( پاداش عمل- آقایان)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٦٤-مجلس صبح  چهارشنبه 5-7-91(قرآن و سنت منابع شریعت و طریقت -خانمها )    کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٦٣-مجلس  صبح یکشنبه 2-7-91( حق و انجام وظیفه-یقین-مراحل سلوک حضرت ابراهیم- خانمها  ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٦٢-مجلس  صبح شنبه 1-7-91(نماز-عبادت و عبودیت - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٦١-مجلس  صبح شنبه 1-7-91( شاکله،عاقله،یقین - آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٦٠-مجلس صبح جمعه  31-6-91(پیروی از عقل  الهی و عاطفه در انجام امور - خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٥٩-مجلس صبح جمعه  31-6-91( معجزه پیامبران-شفاء -آقایان )  کیفیت  بالاتر  

١٥٨-مجلس عصر پنجشنبه 30-6-91( تفسیر آیات سوره اسراء - خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٥٧-مجلس صبح  چهارشنبه 29-6-91(امید به جای نگرانی-توکل به جای تردید و وسواس -شرایط ازدواج-خضر)  کیف0یت  بالاتر   کم حجم

١٥٦-مجلس  صبح یکشنبه 26-6-91( شفاء عسل -ایثار -شرح سوره یوسف- خانمها  ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٥٥-مجلس  صبح شنبه 25-6-91(خیر وشر- راه حل اختلافات خانوادگی- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٥٤-مجلس  صبح شنبه 25-6-91( منابع شناخت دستورات اسلام قرآن،سنت،عقل،اجماع - آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٥٣-مجلس صبح جمعه  24-6-91(انتقاد-معنی کلمه فقیر-هر وظیفه جدید وظایف قبلی را ابطال نمی کند -ترک عادت-گناه وتوبه )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٥٢-مجلس صبح پنجشنبه 23-6-91( فهم کتاب وسنت-آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٥١-مجلس  صبح یکشنبه 19-6-91( نفس-حالات نفس-طهارت بدن - خانمها  ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٥٠-مجلس  صبح شنبه 18-6-91(خواندن اذان و اقامه در گوش فرزند - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٤٩-مجلس  صبح شنبه 18-6-91( تفاوت علم لدنی با علم اکتسابی - آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

۱۴۸-مجلس صبح جمعه  17-6-91(انفاق -اهتمام به انجام دستورات الهی- خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٤٧-مجلس صبح پنجشنبه 16-6-91( اتحاد و همدلی فقرا )  

١٤٦-مجلس صبح  چهارشنبه 15-6-91(مرجع تقلید-قدرت تشخیص -خانمها )  کیف0یت  بالاتر   کم حجم

١٤٥-مجلس  صبح یکشنبه 12-6-91( اثر روان بر جسم-طلسم و جادو-خواب و رویا - خانمها  ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٤٤-مجلس  عصر شنبه 11-6-91( اعتقاد بیمار به طبیب-قدرت روحی طبیب- روح الهی ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٤٣-مجلس  صبح شنبه 11-6-91( تغییر جامعه منوط به تغییر دلهای تک تک افراد- حسادت- خانمها  ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٤٢-مجلس صبح جمعه  10-6-91(فلسفه برخی از احکام در اسلام-شفاء -معرفت به نورانیت امام )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٤١-مجلس صبح  چهارشنبه 8-6-91(دعا-خیرات برای رفتگان-سنجش با عقل-رزق حلال -حب جاه-توبه)  کیف0یت  بالاتر   کم حجم

١٤٠-مجلس  صبح شنبه 4-6-91(وحدت ،محبت و دلبستگی بین انسانها- انجام وظایف منطبق برمسیراراده الهی) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٣٩-مجلس  صبح شنبه 4-6-91( خوشنویسی خداوند - آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٣٨-مجلس صبح جمعه  3-6-91(سیر تکامل انبیاء-تمرکز حواس-رحلت جناب آقای مهندس مجتبی سلطانی )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٣٧-مجلس صبح جمعه  3-6-91(رحلت جناب آقای مهندس مجتبی سلطانی-آقایان )  کیفیت  بالاتر  

١٣٦-مجلس صبح پنجشنبه 2-6-91( وحدت مسلمین در اعلام عید فطر-رویت ماه طریقت دارد نه موضوعیت )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۱۳۵-مجلس صبح  چهارشنبه 1-6-91(توحید-حضرت ابراهیم و پیامبران اولوالعزم -خانمها )  کیف0یت  بالاتر   کم حجم

۱۳۴-مجلس عصر  سه شنبه 31-5-91(گذشت-فراموش کردن کار خیر-جن -خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٣٣-مجلس صبح یکشنبه 29-5-91(عید سعید فطر1433-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٣٢-مجلس صبح یکشنبه 29-5-91(عید سعید فطر1433-آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٣١-مجلس  عصر شنبه 28-5-91( مراسم ختم قرآن مجید و شرحی از آیاتی از جزء 30- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٣٠-مجلس  صبح شنبه 28-5-91(وادی حیرت- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٢٩-مجلس  صبح شنبه 28-5-91( پرداخت فطریه - آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

۱۲۸-مجلس صبح پنجشنبه 26-5-91( کمک به زلزله زدگان آذربایجان-آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٢٧-مجلس صبح  چهارشنبه 25-5-91( زلزله آذربایجان-فراموشی -خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٢٦-مجلس صبح یکشنبه 22-5-91 (حل مشکل ازدواج -خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٢٥-مجلس  صبح شنبه 21-5-91( عرفان - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٢٤-مجلس صبح شنبه 21-5-91 ( عرفان در اقتصاد - آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٢٣-مجلس صبح پنجشنبه 19-5-91(اهمیت نماز جماعت و معنای بدعت-آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۱۲۲-مجلس صبح یکشنبه 15-5-91(اعتماد به خداوندو اعتماد به مکتب خود -نقش اعتقاد در نتیجه عمل) کیفیت  بالاتر   کم حجم

۱۲۱-مجلس  عصر شنبه 14-5-91(حجامت  ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٢٠-مجلس  صبح شنبه 14-5-91(بیعت و مصافحه-عبرت گرفتن از اشتباهات -از خدا خواستن - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١١٩-مجلس شب جمعه  12-5-91(اهمیت برگزاری مجالس فقری در شب جمعه-آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١١٨-مجلس صبح پنجشنبه 12-5-91(احکام ثانویه در درویشی-آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١١٧-مجلس صبح  چهارشنبه 11-5-91(لزوم رعایت تمامی احکام شریعت- تداعی معانی-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١١٦-مجلس صبح یکشنبه 8-5-91 (زندگی پس از مرگ-تقیه-دروغ گفتن-روح انسانی -خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١١٥-مجلس  صبح شنبه 7-5-91 ( مکتب،روش، سلسه- خانمها ) کیفیت  بالاتر  

١١٤-مجلس صبح شنبه 7-5-91 ( عرفان و اصناف اجتماعی- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١١٣-مجلس صبح  چهارشنبه 4-5-91(استحکام پیوند ولایت-قضاوت کردن-ارزش انسان - خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١١٢-مجلس صبح یکشنبه 1-5-91 ( ازدواج با ملیتهای دیگر-اهمیت قرائت قرآن -خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١١١-مجلس عصر شنبه 31-4-91 ( اهمیت قرائت وتدبر در آیات قرآن - آقایان ) کیفیت  بالاتر  

۱۱۰-مجلس  صبح شنبه 31-4-91 ( استفاده به موقع و به جا از رحم وشفقت و خشم وشقاوت- خانمها ) کیفیت  بالاتر  

۱۰۹-مجلس صبح شنبه 31-4-91 ( پیروزی معنوی مومنان- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٠٨-مجلس صبح جمعه  30-4-91( عبرت گرفتن از اشتباهات-شرح حال حضرت یعقوب-پند گرفتن از قصص قرآن)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

١٠٧-مجلس صبح پنجشنبه 29-4-91(عشق الهی-موسیقی الهی-آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٠٦-مجلس صبح  چهارشنبه 28-4-91(طلسم و جادو و یاد خدا- خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٠٥-مجلس صبح یکشنبه 25-4-91 ( کشف وشهود و رویاء در درویشی -خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٠٤-مجلس صبح شنبه 24-4-91 ( ابن الوقت بودن- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٠٣-مجلس صبح جمعه  23-4-91( ای گروه مؤمنان شادی کنید-خانمها)  کیفیت  بالاتر 

١٠٢-مجلس صبح  چهارشنبه 21-4-91(کمک به حل اختلاف شیعه و سنی- خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٠١-مجلس صبح یکشنبه 18-4-91 ( صورت ملکوتی وفعلیّت اخیره سالک- حرکت جوهریه-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

١٠٠-مجلس  صبح شنبه 17-4-91 ( اصل نور است- خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٩٩-مجلس صبح شنبه 17-4-91 ( اصل نور است- آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٩٨-مجلس صبح جمعه  16-4-91( نحوه ارتباط با خدا-رعایت قواعد دنیا-تربیت فرزندان  -خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٩٧-مجلس صبح پنجشنبه 15-4-91(میلاد حضرت حجت (عج ) نیمه شعبان 1433-خانمها  )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٩٦-مجلس صبح پنجشنبه 15-4-91(میلاد حضرت حجت (عج ) نیمه شعبان 1433-آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۹۵-مجلس صبح  چهارشنبه 14-4-91(رحمت و بخشش الهی- خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٩٤-مجلس صبح یکشنبه 11-4-91 ( عقل در عرفان -حیرت در درویشی-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٩٣-مجلس  عصر شنبه 10-4-91 ( اثر دعا - امتحان زندگی  ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٩٢-مجلس صبح شنبه 10-4-91 ( تسلط بر خود - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٩١-مجلس صبح جمعه  9-4-91( سیر وسلوک پس از مرگ  -خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٩٠-مجلس صبح پنجشنبه 8-4-91(اهمیت دوستی و محبت-آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٨٩-مجلس صبح چهارشنبه 7-4-91( ازدواج-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٨٨-مجلس صبح یکشنبه 4-4-91 ( میلاد حضرت عباس (ع)-خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٨٧-مجلس صبح شنبه 3-4-91 ( میلاد امام حسین (ع)-آقایان ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٨٦-مجلس صبح جمعه  2-4-91( شرفیابی کارکنان درمانگاه صالح )  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٨٥-مجلس صبح جمعه  2-4-91( شهادت-علم قاضی-تمرکز دستورات اخلاقی در ذهن  -خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٨٤-مجلس صبح پنجشنبه 1-4-91(چرا حسینیه جدید نمی سازیم ؟ -آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٨٣-مجلس صبح چهارشنبه 31-3-91( دین و دمکراسی-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٨٢-مجلس صبح دوشنبه 29-3-91(مبعث حضرت رسول اکرم (ص)27 رجب 1433-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٨١-مجلس صبح دوشنبه  29-3-91(مبعث حضرت رسول اکرم (ص)27 رجب 1433-آقایان )  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٨٠-مجلس صبح یکشنبه 28-3-91(انتخاب بین دو شر-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٧٩-مجلس صبح شنبه 27-3-91 ( خواندن شعر عارفان شاعر - خانمها ) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٧٨-مجلس صبح شنبه 27-3-91( غلبه بر شیطان نفس- آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۷۷-مجلس صبح جمعه  26-3-91( دقت وسکوت در زمان قرائت خطبه -خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

۷۶-مجلس صبح پنجشنبه 25-3-91(تجلیل از امام جمعه لارستان -آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۷۵-مجلس صبح چهارشنبه 24-3-91(خلیفه الله-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٧٤-مجلس صبح یکشنبه 21-3-91(تغییر و تحریف ناپذیری قرآن-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٧٣-مجلس صبح شنبه 20-3-91 ( تصوف در فطرت  سلیم است - آقایان) کیفیت  بالاتر   کم حجم

٧٢-مجلس صبح شنبه 20-3-91(مقامات عرفا-قبض و بسط حالات و اتصال دل به خداوند- خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۷۱-مجلس صبح جمعه  19-3-91( آنان که طلبکار خدائید ,خدآئید-بازگشت به طبیعت انسان-خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٧٠-مجلس صبح پنجشنبه 18-3-91(دعا و اجابت دعا-آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٦٩-مجلس صبح چهارشنبه 17-3-91(وسواس-حیطه فکر-استجابت دعا-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٦٨-مجلس صبح دوشنبه 15-3-91(میلاد حضرت علی (ع)-13 رجب 1433-خانمها)  کیفیت  بالاتر  

٦٧-مجلس صبح دوشنبه  15-3-91(میلاد حضرت علی (ع)-13 رجب 1433-آقایان )  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٦٦-مجلس صبح یکشنبه 14-3-91(تسلط ماشین بر انسان-رحم وشفقت-ترس از مرگ-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٦٥-مجلس عصر شنبه 13-3-91(اظهار علاقه مندی به پدر و مادر-اثر رفتار والدین بر فرزندان-وراثت)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٦٤-مجلس صبح شنبه 13-3-91(احترام به پدر و مادر -خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٦٣-مجلس صبح شنبه  13-3-91(ارتباط روح با جسم و درمان جسم بوسیله روح-آقایان )  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٦٢-مجلس صبح جمعه  12-3-91( معنای بیعت -خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٦١-مجلس صبح پنجشنبه 11-3-91(معاف شدن آقای خواجه گراشی از خدمات فقری -رعایت محرم و نا محرم )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٦٠-مجلس صبح چهارشنبه 10-3-91(نحوست-شک-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٥٩-مجلس صبح یکشنبه 7-3-91(مذمّت تقلید در سلوک-خواب-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٥٨-مجلس صبح شنبه  6-3-91(سهل انگاری در نماز-تعبیر خواب-سلامت جسم و روح-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٥٧-مجلس عصر جمعه 5-3-91(اهمیت خانواده و روابط خانوادگی -خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٥٦-مجلس صبح جمعه 5-3-91(فرق بین ادب و آداب -خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٥٥-مجلس صبح پنجشنبه 4-3-91(دجال-سعد و نحس-آقایان  )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٥٤-مجلس صبح چهارشنبه 3-3-91(خواب یا مکاشفه-حفظ ایمان-درک حکمت دستورات الهی-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۵۳-مجلس صبح یکشنبه 31-2-91(عهد شیطان در گمراهی انسان-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٥٢-مجلس صبح شنبه 30-2-91(نسبی بودن جبر و اختیار-دعا بعد از تلاش -خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٥١-مجلس صبح شنبه 30-2-91(خداوند جز خیر نمی آفریند-آقایان )  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٥٠-مجلس صبح جمعه 29-2-91(شرایط درخواست از حق-تفاوت شرک و شفاعت -خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٤٩-مجلس صبح پنجشنبه 28-2-91(فتح مکه-عبرت آموزی از سیره پیامبر اکرم (ص)-آقایان  )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٤٨-مجلس صبح چهارشنبه 27-2-91(تمرکز فکر -اثر نگاه-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٤٧-مجلس صبح یکشنبه 24-2-91(احترام،اطاعت و علاقه مندی به والدین -خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٤٦-مجلس صبح شنبه 23-2-91(طریقت و شریعت -کیمیا-حفظ ایمان -خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٤٥-مجلس صبح جمعه 22-2-91(طلاق خلع و مبارات-انس و محبت در خانواده -خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

۴۴-مجلس شب جمعه 21-2-91(فهم حکمت و امر الهی -آقایان )  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٤٣-مجلس صبح پنجشنبه 21-2-91(عشق الهی عشق مجازی -آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

۴۲-مجلس صبح چهارشنبه 20-2-91(فرشتگان الهی-حالات مختلف عرفا-عزلت-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٤١-مجلس صبح یکشنبه 17-2-91(حسن وعشق-جذب و سلوک-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٤٠-مجلس صبح شنبه 16-2-91(شکرگزاری- شکر نعمت وجود -خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٣٩-مجلس صبح شنبه 16-2-91(فطرت وتربیت-آقایان )  کیفیت  بالاتر  کم حجم

٣٨-مجلس صبح جمعه 15-2-91(قرآن برنامه اعتقادی و زندگی پیامبر و همه انسانها -خانمها)  کیفیت  بالاتر

٣٧-مجلس صبح پنجشنبه 14-2-91(اختلاف زبان و شیطان -آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٣٦-مجلس صبح چهارشنبه 13-2-91( خواب و تعبیر خواب-خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٣٥-مجلس صبح یکشنبه 10-2-91( راههای به سوی خدا-خانمها ) کیفیت بالاتر

٣٤-مجلس عصر شنبه 9-2-91(اهداء اعضاء-حفظ و تقویت اعتقادات-شریعت وطریقت-اهداء اعضاء )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٣٤-مجلس صبح شنبه 9-2-91(دوستی و محبت -خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٣٣-مجلس صبح شنبه 9-2-91(ایجاد تفرقه در اعتقادات فقرا -آقایان )  کیفیت  بالاتر  کم حجم

 ٣٢-مجلس صبح جمعه 8-2-91(دعای مومنین -آقایان)  کیفیت  بالاتر 

٣١-مجلس صبح جمعه 8-2-91(امید به کرم الهی و عدم یاس از رحمت الهی -خانمها)  کیفیت  بالاتر

٣٠-مجلس صبح چهارشنبه 6-2-91( شهادت حضرت فاطمه (س)-آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

 ٢٩-مجلس صبح پنجشنبه 31-1-91(صله رحم برای خدا-ازدواج -آقایان )  کیفیت  بالاتر  

٢٨-مجلس صبح یکشنبه 27-1-91( رجوع به عقل در حل مشکلات -خانمها ) کیفیت بالاتر کم حجم

٢٧-مجلس صبح شنبه 26-1-91( یکی بودن دل و زبان -خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٦-مجلس صبح شنبه 26-1-91(نفهمیدن زبان دیگری -آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٥-مجلس صبح جمعه 25-1-91(معنای آیه ان منکم الا واردها -خانمها)  کیفیت  بالاتر  کم حجم

 ٢٤-مجلس صبح چهارشنبه 23-1-91( اجرای به موقع احکام ودستورات قرآنی-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢٣-مجلس صبح یکشنبه 20-1-91( کنجکاوی صحیح و غلط -خانمها ) کیفیت بالاتر کم حجم

٢٢-مجلس صبح شنبه 19-1-91( حفظ  ایمان-اسلام دین محبت ،رفعت و رحمت است -خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٢١-مجلس صبح شنبه 19-1-91(اسلام دین محبت ،رفعت و رحمت است -آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

 ٢٠-مجلس صبح جمعه 18-1-91(علل اختلاف مومنین و راه حل آن -خانمها)  کیفیت  بالاتر  

 ١٩-مجلس صبح پنجشنبه 17-1-91(رعایت احترام مشاهد متبرکه -آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

 ١٨-مجلس صبح چهارشنبه 16-1-91( نکات عرفانی شرح حال حضرت موسی (ع)-خانمها)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

 ۱۷-مجلس عصر شنبه 12-1-91(رحلت جناب آقای حائری رحمت الله علیه- نحوه برگزاری مجالس فقری با تغییر ساعت رسمی کشور )  کیفیت  بالاتر  

 ١٦-مجلس صبح شنبه 12-1-91( رحلت جناب آقای حائری رحمت الله علیه -خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

  ١٥-مجلس صبح شنبه 12-1-91(رحلت جناب آقای حائری رحمت الله علیه -آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

 ١٤-مجلس صبح جمعه 11-1-91(عروج ملکوتی شیخ جلیل القدرسلسله جناب آقای حاج شمس الدین حائری(ارشاد علی) -خانمها)  

  ١٣-مجلس صبح جمعه 11-1-91(عروج ملکوتی شیخ جلیل القدرسلسله جناب آقای حاج شمس الدین حائری(ارشاد علی) -آقایان)  کیفیت  بالاتر   کم حجم

  عروج ملکوتی شیخ جلیل سلسله جناب آقای حاج شمس الدین حائری(ارشاد علی)  کیفیت  بالاتر  

  ١٢-مجلس صبح چهارشنبه 9-1-91( ذکر و فکر -تمرکز حواس -خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

  ١١-مجلس عصر سه شنبه 8-1-91( یاد گذشتگان -خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

  ١٠-مجلس صبح یکشنبه 6-1-91( سعدی-مذمت لعن مسلمین -خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

  ۹-مجلس صبح شنبه 5-1-91( نیت در انجام احکام شرعی -خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

  ۸-مجلس صبح شنبه 5-1-91(احکام شرعی ناظر بر مصالح الهی است -آقایان )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

  ٧-مجلس صبح جمعه 4-1-91( عمر با عزت- اصلاح ظاهر و باطن -خانمها )  کیفیت  بالاتر   کم حجم

٦- به مناسبت  نوروز 13 سوم فروردین خانمها    کیفیت بالاتر   کم حجم

٥- به مناسبت  نوروز 13 سوم فروردین آقایان    کیفیت بالاتر     کم حجم

۴- به مناسبت  نوروز 13 دوم فروردین خانمها    کیفیت بالاتر   

۳- به مناسبت  نوروز 13 دوم فروردین آقایان    کیفیت بالاتر     کم حجم

۲- به مناسبت  نوروز 13 اول فروردین خانمها    کیفیت بالاتر   

١- به مناسبت  نوروز 13 اول فروردین آقایان    کیفیت بالاتر     کم حجم