فرمايشات حضرت آقاي دكتر نورعلی تابنده مجذوبعليشاه سال  ١٣٧٥

 

٨-مجلس شب جمعه  30-12-75( عيد نوروز ) 

٧-مجلس صبح چهارشنبه  29-12-75( عيد نوروز - تقویم شمسی-  خانمها)  

٦-مجلس شب جمعه  23-12-75( شرح پند صالح (دوره اول) - مقدمه 2) 

٥-مجلس شب جمعه  17-12-75( تفسیر قرآن - حروف مقطعه ) 

٤-مجلس شب جمعه  16-12-75( شرح پند صالح (دوره اول) - مقدمه  1) 

٣-مجلس شب جمعه  9-12-75( چهلمين روز رحلت حضرت آقاي محبوب‌عليشاه طاب ثراه- وحدت و همدلی ) 

٢-مجلس شب جمعه  2-12-75  ( شرح کتاب خورشيد تابنده - شريعت و طريقت - آقایان) 

  ١-مجلس شب دوشنبه 21-11-75  ( عيد سعيد فطر  - آقایان)